top of page

קורס מקוון

עצמאי בשטח

טיפוח לומד עצמאי בעידן הדיגיטלי

להיות לומד עצמאי זו מיומנות נדרשת להשתלבות בעתיד משתנה ולא וודאי, ויכולת התורמת לצמצום פערים בכיתה. כדי להפוך ללומד עצמאי, נדרשת סביבה תומכת, מלווה ומכווינה.

בקורס נכיר מגוון דרכים ועקרונות לטיפוח מוכוונות עצמית ללמידה כמו מתן בחירה, ערוצי למידה, למידה קבוצתית חברתית, כיתה הפוכה, MOOC , הערכה וניהול עצמי של הלמידה.

נתנסה בכלים ובפלטפורמות התומכות בלומדים עצמאים בסביבה טכנולוגית:
Wix ליצירת סביבת למידה עם תפריטי בחירה, תלקיט אלקטרוני Google Sites לניהול הלמידה, ו Edpuzzle להטמעת שאלות על גבי סרטון ככלי לכיתה הפוכה.

נושאי הקורס:

1. מאפייני המורה והלומד העצמאי

 • איך הופכים למנחי הוראה עצמית?

 • מה האתגרים העומדים בדרכנו להפוך ללומדים עצמאים?
   

2. תלקיט אלקטרוניE-Portfolio –

 • איך יוצרים תקליט אלקטרוני עם Google Sites לפיתוח מיומנויות הכוונה עצמית כמו: הערכה עצמית של ביצועים, ניסוח מטרות למידה, ורפליקציה על תהליך הלמידה.

 

 3. עצמאי זה לגמרי לבד?

 • על למידה עצמאית בקבוצה, ומצבי למידה חברתיים.
   

4. הזדמנויות בחירה

 • איזו בחירה תסייע ללומד העצמאי?

 • על מודל UDL – עיצוב אוניברסלי בלמידה.

 • שימוש בפלטפורמת WIX ליצירת סביבת למידה עם תפריטי בחירה.
   

​5. MOOC היברידי

 • למידה המשלבת יחידת לימוד עצמאית מתוך אתר קמפוס, ולמידה קבוצתית חברתית.

 

6. כיתה הפוכה לקידום מוכוונות עצמית ללמידה

 • על כיתה הפוכה כמודל היברידי.

 • נכיר את הכלי Ed Puzzle כפלטפורמה דיגיטלית לכיתה הפוכה.

מוכר לגמול השתלמות אופק חדש ועוז לתמורה

bottom of page